top of page
Logs-top.png

2.

Gỗ tròn

Gỗ tròn tươi dùng để làm ván lạng và gỗ xẻ

South East Asia

1.

Đông Nam Á

North America

2.

Bắc My- Canada

South America

3.

Nam Mỹ

Oceania

4.

Châu Đại Dương

European

5.

Châu Âu

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239

bottom of page