2.

Gỗ tròn

Gỗ tròn tươi dùng để làm ván lạng và gỗ xẻ

 

1.

Đông Nam Á

Gỗ Cao Su
Gỗ Tràm
Show More
 

2.

Bắc My- Canada

Gỗ sồi trắng
Gỗ sồi đỏ
Gỗ tần bì
Gỗ thích cứng
Gỗ thích mềm
Gỗ anh đào
Gỗ hồ đào (Óc chó)
Gỗ hoàng dương
Gỗ bạch dương
Gỗ trăn
Gỗ bạch đàn đen
Gỗ thông phía nam
Gỗ đoạn
Gỗ thông Mỹ
Gỗ Hemlock
Gỗ hồ đào núi
Show More
 

3.

Nam Mỹ

Gỗ Thông Radiata
Gỗ Thông Taeda
Gỗ Hồng Đàn
Show More
 

4.

Châu Đại Dương

Gỗ Thông NewZealand
Show More
 

5.

Châu Âu

Gỗ giẽ gai
Gỗ Trăn Châu Âu
Gỗ Bạch Dương Châu Âu
Hoàng Dương Châu Âu
Gỗ Tần Bì Châu Âu
Gỗ Sồi Trắng Châu Âu
Gỗ Bách Tùng Châu Âu
Gỗ Thông Đỏ Châu Âu
Gỗ Phong Vàng Châu Âu
Gỗ Thông Châu Âu
Show More

MAU SON
INDUSTRIAL CO., LTD.

+886-4-25619239